Đưa phòng, chống Covid-19 vào hương ước, quy ước khu dân cư

Cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định KT-XH, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh đã, đang triển khai thực hiện việc bổ sung vào hương ước, quy ước những nội dung liên quan về thực hiện các quy định phòng, chống dịch và nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Cách làm đổi mới, linh hoạt này góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân trong cuộc chiến chống “giặc Covid”.