CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG

Tên văn bản Trích yếu
Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nghị quyết về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện

Công điện về thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

 CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH QUẢNG NINH

Tên văn bản Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dich COVID-19

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và QĐ số 23/2021/QĐ-TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khố khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

triển khai các DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khố khăn do đại dịch COVID-19

Hỗ trợ đưa bộ SXNN lến sàn giao dịch TMĐT, thúc đẩy KTS NNNT và đảm bảo hàng hóa thiết yếu trong đại dịch

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19