Quảng Ninh công bố cấp độ dịch Covid-19: Toàn tỉnh thuộc “vùng xanh”

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.