Linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại các cơ sở y tế

Căn cứ các tiêu chí hướng dẫn phân loại cấp độ dịch Covid-19 trong Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Quảng Ninh thuộc cấp độ 1 – màu xanh. Giữ vững “vùng xanh” an toàn đang là mục tiêu hàng đầu tỉnh nỗ lực thực hiện.