UBND tỉnh: Công điện về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.