Quyết định về việc ban hành Phương án tổ chức, quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS – CoV -2 đáp ứng với các cấp độ dịch, trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID – 19

3866.QĐ-UBND