Hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BTY ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất về việc đi lại, cách ly đối với người dân về Quảng Ninh, xét nghiệm trên địa bàn tỉnh kể từ 12h ngày 18/10/2021.