Đầm Hà, Hải Hà tạm dừng hoạt động tiếp công dân định kỳ để phòng, chống dịch

Để hạn chế tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND huyện Đầm Hà và UBND huyện Hải Hà vừa ban hành thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân định kỳ.

Huyện Hải Hà tổ chức lấy mẫu test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho công nhân KCN cảng biển Hải Hà và người nhà trong đêm 13/11. Ảnh: Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Cụ thể, UBND huyện Đầm Hà ban hành Thông báo số 154/TB-UBND, ngày 14/11/2021 “Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện, trụ sở tiếp công dân các xã, thị trấn từ ngày 14/11/2021”. Thời gian thực hiện đến khi có thông báo tiếp theo.

UBND huyện Hải Hà ban hành Thông báo số 188, ngày 14/11/2021 “Về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2021 tại Trụ sở tiếp công dân huyện và các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện; áp dụng đến khi có thông báo tiếp theo.

UBND huyện Đầm Hà và UBND huyện Hải Hà đề nghị công dân, doanh nghiệp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện gửi đơn, thư theo đường bưu điện đến cơ quan, người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đơn, thư cần ghi rõ địa chỉ thường trú và số điện thoại để liên hệ khi cần thiết. UBND và Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khi nhận được đơn, thư cần chỉ đạo ngay việc xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Trường hợp chưa kịp thông tin bằng văn bản thì phải gọi điện thông báo tình hình, không để công dân phải trực tiếp đến các công sở để kiến nghị.