Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021: Linh hoạt, thích ứng với dịch Covid-19

Được tổ chức từ năm 2012, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã trở thành một hoạt động thường niên, huy động được sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Thông qua Tuần lễ, các thông điệp về xây dựng xã hội học tập được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Nguồn: https://baoquangninh.com.vn/