Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND (ngày 30/8/2021) về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy, Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định, Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy).

Trong đó, các thành viên Trung tâm Chỉ huy:

1.1. Chỉ huy trưởng: Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

1.2. Các Phó Chỉ huy trưởng: Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực; Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

1.3. Các thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh; Ông Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Ông Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ông Trần Văn Lâm, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ông Hoàng Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương; Ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế; Ông Nguyễn Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí; Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy: Đặt tại trụ sở UBND tỉnh; địa chỉ: số 219 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại đường dây nóng: Số điện thoại hotline: 086.9199.588. Số điện thoại tại Trụ sở: 0203.2223.588

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy.

Thành lập Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy gồm các đồng chí: Trưởng Bộ phận Thường trực: Ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Các Phó Bộ phận Thường trực: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Đặng Công Chúng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ông Vũ Sơn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế; Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.

Trưởng Bộ phận Thường trực ban hành quyết định trưng dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị; phân công công việc của Bộ phận Thường trực để đảm bảo hoạt động của Trung tâm Chỉ huy đạt hiệu quả; trong đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm chính về chuyên môn để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại Quyết định cũng nêu rõ: Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy là triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của các Bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, chỉ đạo triển khai thi hành các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết các nội dung phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo xử lý các thông tin về dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ và quy định hiện hành. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, diện rộng thì Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy quyết định thành lập các Sở Chỉ huy tiền phương do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng để chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch tại các khu vực trong tỉnh. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất khác có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Chỉ huy thực hiện chế độ chỉ đạo trực tiếp, mệnh lệnh tại chỗ; quyết định xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan trong thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, tin nhắn, mệnh lệnh trực tiếp. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho Chỉ huy trưởng chỉ đạo xử lý các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được phụ trách. Các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh “v/v phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026″. Các văn bản do Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy được sử dụng con dấu của UBND tỉnh và của các cơ quan các thành viên đang công tác.

Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy huyện, thị xã, thành phố và trung tâm chỉ huy cấp xã (nếu cần) trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận Thường trực Trung tâm Chỉ huy trực 24/7, mỗi ngày phân công 01 thành viên trực làm việc tại UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.