Khai báo y tế đối với người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3, 4

UBND tỉnh vừa có văn bản số 7480/UBND-DL1 ngày 21/10/2021 về việc khai báo y tế đối với người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3, 4.