Hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ tử vong cao