Tên văn bản Trích yếu
Về việc Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thích ứng với tình hình dịch COVID - 19
Về việc xây dựng phương án phòng chống dịch của các cơ quan đơn vị
Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo điều kiện tham gia hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện NQ 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời"Thích ứng an toàn,linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc bổ sung một số nội dung để nắm thông tin khai báo y tế người vào QN từ các địa phương cấp độ 3,4
Về việc thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch
Về việc khai báo y tế người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3,4
Quyết định về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Về việc hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID - 19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
V/v thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
GM Triển khai hoạt động của các Trạm, chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid 19 đường bộ , phương tiện ra vào tỉnh theo NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính Phủ
Công điện về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
V/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn tỉnh QN (lần 2)
Về việc chủ động hỗ trợ tốt nhất người Quảng Ninh về từ các tỉnh phía nam trở về địa phương
V/v Tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19 trtên địa bàn tỉnh
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Bộ phận Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
V/v triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc hỗ trợ người lao động Quảng Ninh trở về địa bàn đảm bảo quy định phòng chống dịch
V/v Thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID - 19
Về việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết số 166/NQ - CP ngày 24/9/2021 của CP
Về việc Chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID - 19 và xây dựng bộ quy tắc ứng xử sau khi tiêm vắc xin
Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin
6698/UBND-TH4 - (24.9.2021)6698_triển khai thực hiện NQ số 25 về PCD và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc xin.pdf
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai chiến lược tiêm phòng vắc-xin
Thực hiện gắn mã và quét mã QR tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo PCD COVID - 19 khi mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội
Về việc thực hiện Văn bản của Bộ Y tế về giảm thời gian giảm cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định v/v Ban hành Danh sách ( đợt 1 ) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v thực hiện triển khai gắn mã và quét mã QR tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19
v/v kiểm soát chặt chẽ người hoàn thành cách ly và người từ các vùng dịch của các tỉnh/ thành phố khác về địa phương
Danh sách (đợt 1) các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc đói với những xét người liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ, người bán hàng

Thực hiện chế độ thông tin, bảo cáo bộ phận thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 3 cấp

Về việc thực hiện một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
Công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trên ứng dụng Bluezone tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh
Quyết định v/v kiện toàn thành viên Tiểu ban Thông tin và Truyền thông và thành lập Tổ truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh
Giải quyết cho người vào tỉnh Quảng Ninh để tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2
Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

Quyết định v/v ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19

Khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phối hợp tổ chức vận chuyển, bàn giao vắc xin phòng COVID-19

Xét nghiệm sàng lọc đối với mọi người có biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

QĐ v/v thành lập Tổ công tác xây dựng Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 5000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh

QĐ thành lập 03 Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Chủ động công bố thông tin dịch bệnh COVID-19

QĐ v/v ban hành Phương án bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 1000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

QĐ thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban, Văn phòng thường trực thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Ninh

QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm "Na Đông Triều"