Điều kiện tiên quyết để thích ứng an toàn với đại dịch

Ngày 12/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (gọi tắt là Nghị quyết 128), áp dụng thống nhất trong toàn quốc.