Công tác thi đua khen thưởng

 Văn bản theo lĩnh vực: Công tác thi đua khen thưởng

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
2637/UBND-NC
04/08/2021
Công văn số 2637/UBND-NC ngày 04/8/2021 về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
2
2051/QĐ-UBND
10/08/2021
Về việc thành lập Tổ thi đua, khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh