Chính sách hỗ trợ Covid-19

 Văn bản theo lĩnh vực: Chính sách hỗ trợ Covid-19

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
637/BHXH-VP
18/08/2021
Hướng dẫn và thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trên Cổng dịch vụ công quốc gia
2
637/BHXH-VP
16/08/2021
Công văn 637/BHXH-VP về việc hướng dẫn và thực hiện DVC trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ trên Cổng DVC quốc gia
3
2744/UBND-KGVX
16/08/2021
Triển khai Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4
2182/UBND-KGVX
02/07/2021
Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
5
239/KH-UBND
12/07/2021
Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 12/7/2021 về thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
6
2315/UBND-VX
12/07/2021
Công văn 2315/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về thỏa thuận chực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (lao động tự do) một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
7
1848/QĐ-UBND
14/07/2021
Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 14/07/2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Điểm 12, Mục II, nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
8
1886/QĐ-UBND
20/07/2021
Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lao động, tiền lương và việc làm về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
9
1909/QĐ-UBND
22/07/2021
Quyết định 1909/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về công bố quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh: Lao động, tiền lương, việc làm về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội